REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI FIRMY PUH "DUMAR" s.c. ŻYWIECROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE


§ 1


1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez PUH "DUMAR" s.c. Żywiec

2. Ilekroć w regulaminie mowa o:

- "autobusie" - rozumie się przez to autobusy PUH "DUMAR" s.c. Żywiec

- przewozie - rozumie się przez to przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt realizowany przez PUH "DUMAR" s.c. Żywiec w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U.z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.).§ 2


Do przestrzegania niniejszego regulaminu obowiązani są:

- pasażerowie korzystający z przewozu autobusami,

- kierowca autobusu,

- personel kontroli biletów.§ 3


1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu kontroli biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Kierowca autobusu, personel kontroli biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności, co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.

3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności firmy.§ 4


Pasażer odpowiada wobec PUH "DUMAR" s.c. Żywiec za szkody w autobusie, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia, z jego winy.§ 5


1. PUH "DUMAR" s.c. Żywiec nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez PUH "DUMAR" s.c. Żywiec.§ 6


1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać te rzecz kierowcy autobusu.

2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ II PRZEWÓZ OSÓB§ 7


PUH "DUMAR" s.c. Żywiec obowiązany jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.§ 8


1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

2. W celach porządkowych wsiadanie do autobusu odbywa się przednimi drzwiami.

3. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

4. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).

5. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, ze wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.§ 9


1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

2. Po sygnale dźwiękowym wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest surowo zabronione.

3. Pasażerowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek niezastosowania się do powyższych zapisów, nie przysługuje prawo do roszczeń wobec PUH "DUMAR" s.c. Żywiec.§ 10


1. Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie i bez wezwania zakupić bilet u kierowcy.

2. Kierowca sprzedaje bilety podczas postoju na przystanku.§ 11


1. Z autobusu można usunąć osoby:

a) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,

b) wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,

c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zmienić trasę przejazdu i udać się do najbliższego komisariatu Policji lub innych organów porządkowych.§ 12


1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający

jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.

2. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

3. Zabrania się w autobusach: - otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,

- dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu,

- wsiadania do autobusu po sygnale odjazdu,

- palenia tytoniu,

-spożywania napojów alkoholowych,

-zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia,

- wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

- spożywania artykułów żywnościowych (lodów, hamburgerów, hot-dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu,

- wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

- grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,

- żebrania,

- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,

- wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

- wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.§ 13


1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.

2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub innych organów porządkowych.

3. Pasażerowi w przypadku, o którym mowa w p-cie 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.
ROZDZIAŁ III PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĘCZNEGO§ 14


1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenia autobusu.

2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.§ 15


Zabrania się przewozić w autobusach:

1. Psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa.

2. Zwierząt bez odpowiednich klatek, pojemników, itp..

3. Rowerów.

4. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.).

5. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

6. Przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.

7. Broni, amunicji - z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.§ 16


1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów § 16, kierowca autobusu lub kontroler biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.

2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w p-cie 1.

3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w p-cie 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.§ 17


1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonymi rzeczami, bagażem i zwierzętami.

2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem rzeczy, bagażu i zwierząt.

3. PUH "DUMAR" s.c. Żywiec odpowiada za rzeczy, bagaż i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy
ROZDZIAŁ IV KONTROLA BILETÓW§ 18


1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu.

2. Ważnym biletem jest taki bilet, który łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada nadruk - PUH "DUMAR" s.c. Żywiec,

b) jest o odpowiednim nominale, cenowym,

c) jest nie zniszczony,

3. Obowiązkiem pasażera jest niezwłocznie po wejściu do autobusu zakupić bilet u kierowcy.§ 19


Zabrania się odstępować biletu innej osobie.§ 20


1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:

a) ważny bilet,

b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu - ważny bilet ulgowy i dokument uprawniający do ulgi,

c) w przypadku przejazdu bezpłatnego - dokument uprawniający do takiego przejazdu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę dodatkową.

3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.§ 21


Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kierowca autobusu, kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.§ 22


Identyfikator powinien zawierać następujące informacje:

- nadruki z napisem PUH "DUMAR" s.c. Żywiec

- pieczęć i podpis wystawcy.§ 23


Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upoważniona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.
ROZDZIAŁ V OPŁATY DODATKOWE§ 24


Ustala się opłatę dodatkową:

1. Za przejazd bez ważnego biletu - kwotę 200zł,

2. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasażera bez ważnego biletu na Policję w celu ustalenia tożsamości, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach miejskich.

3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej dopłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1 i 2 obniża się o 30%.

4. Jeżeli w czasie kontroli pasażer nie okaże imiennego biletu miesięcznego, obowiązany jest w ciągu 7 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 20zł.
ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 25


1. Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje właściciel PUH "DUMAR" s.c. Żywiec, ul. Żwirowa 24 w godzinach 8:00-14:00.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na adres: PUH "DUMAR" s.c. Żywiec, ul. Żwirowa 24, tel. 33/861-11-07, adres poczty email: dumarbiuro@gmail.com.
P.U.H. "DUMAR" s.c.

ul. Żwirowa 24

34-300 Żywiec

tel./fax: 33 861 11 07

gsm: 600 042 360

gsm: 600 042 361


Strona główna

O firmie

Oferta

Rozkłady jazdy

Regulamin przewozów

Kontakt


© DUMAR 2011

wykonanie INIGO A.Ozimiński